ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

სერიული წიგნები

რესურსი გამოიყენება  სასწავლო და კლასგარეშე საქმიანობისას როგორც მშობლიურ, ასევე მეორე და უცხო ენის სწავლებაში კითხვის უნარების განვითარებისათვის.

სერიებად დაყოფილი ტექსტების სამიზნე ჯგუფი სკოლამდელი, დაწყებითი და ცალკეულ შემთხვევებში საბაზო საფეხურის მოსწავლეები არიან. 

სერიებად დაყოფილი წიგნები მოიცავს 13 საფეხურს  და  116 ტექსტს .

http://www.reading.ge/ka/serial-books?fbclid=IwAR3y7NILK35_bokyEq1vv3vhcSgkmr_hyllULOnd5igSTQm160djdBQmNOc