ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

ფონეტიკური წიგნები

რესურსი გამოიყენება  სასწავლო და კლასგარეშე საქმიანობისას როგორც მშობლიურ, ასევე მეორე და უცხო ენის სწავლებაში კითხვის უნარების განვითარებისათვის.

 ფონეტიკური წიგნების სამიზნე ჯგუფი სკოლამდელი, დაწყებითი და ცალკეულ შემთხვევებში საბაზო საფეხურის მოსწავლეები არიან. 

"კითხვის კიბე"   თანმიმდევრული საფეხურისგან შედგება და მოიცავს 80 - ფონეტიკურ ტექსტს.

http://www.reading.ge/ka/phonetic-books?fbclid=IwAR1fiTCBxvFVOTC8BTcPX4covWRkJCjb5Qh2E4-qaPqodOiVRfb-B8sUaF4