ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

მეთოდიკური ლიტერატურა ბაღის აღმზრდელებისთვის

ქვეკატეგორია მოიცავს შემდეგ ლიტერატურას:  CLIL,  რა არის CLIL?  ბილინგვური განათლების კონცეფცია, შესავალი მეორე ენის ათვისებაში, ენისა და საგნობრივი შინაარსის ინტეგრირებული სწავლება. 

https://www.editor.ge/ka/services/e-books/translations/clil

https://www.editor.ge/ka/services/e-books/translations/8

https://www.editor.ge/ka/services/e-books/translations/29