ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

რესურსები

მეთოდიკური ლიტერატურა

ქვეკატეგორია მოიცავს შემდეგ ლიტერატურას: CLIL, რა არის CLIL? ბილინგვური განათლების კონცეფცია, შესავალი მეორე ენის ათვისებაში, ენისა და საგნობრივი შინაარსის ინტეგრირებული სწავლება.

897

სრულად